Kontakt

Unireality, s.r.o.
Inovecká 973/35
957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

IČO: 36614823
DIČ: 2022211543

Spoločnosť je zapísana v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín

tel: 0908 122 833
email: obchod@och.sk

Bankové spojenie

Číslo účtu: 400375264/7500
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0375 2644
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor výkonu dozoru
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava
tel: 02/58 272 172, email: ba@soi.sk